Статут організації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  РЕГІОНАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  “АГЕНТСТВО РЕГІОАЛЬНОГО РОЗВИТКУ „ДОНБАС”( скорочено АРР «Донбас» ) , в подальшому – Агентство, є місцевою громадською організацією, що створена і здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією та чинним законодавством України, а також цим Статутом.

1.2.  Агентство є некомерційною, неприбутковою організацією.

1.3.  Агентство є юридичною особою згідно із законодавством України, має самостійний баланс, відокремлене майно і рахунки в установах банків, необхідні печатки, штампи, зразки яких затверджені Правлінням Агентства . Агентство має право на власну символіку, яка затверджується Загальними зборами та реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.4.  Агентство здійснює свою діяльність на всій території Донецької та Луганської областей.  Місцезнаходження  Агентства: місто Донецьк, вулиця Лівобережна, будинок 62а, Україна, 83014.


2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

2.1  Агентство створено з метою задоволення та захисту соціальних, економічних та інших законних інтересів своїх членів та сприяння розвитку ринкових реформ, практичному втіленню конкретних проектів структурної перебудови в регіоні та пом’якшення негативних соціальних наслідків, які виникають під час адаптації регіону до ринкової економіки через просвітницьку діяльність.

2.2    Завданнями Агентства є:

2.2.1.  Здійснення просвітницької діяльності шляхом реалізації проектів та проведення тренінгів, семінарів та інших просвітницьких заходів, спрямованих на розробку, планів, програм та пропозицій відносно розвитку соціальної, економічної та структурної перебудови регіону.

2.2.2. Сприяння наукової діяльності щодо подолання негативних соціальних
наслідків та адаптації Донецької та Луганської областей до ринкової    економіки та розвитку ринкових реформ.

2.2.3.  Сприяння трансформації сучасного суспільства на постіндустріальних територіях Донецької та Луганської областей.

2.2.4.  Сприяння розвитку бізнесу та інтеграції  Донецької та Луганської областей в Європейський економічний простір.

2.2.5.  Сприяння вирішенню проблеми безробіття   в регіоні.

2.2.6.  Розповсюдження в регіоні міжнародних освітніх та навчальних програм на безоплатній основі.

2.2.7.  Сприяння впровадженню дистанційної форми бізнес-освіти.

2.2.8.  Збір, аналіз та розповсюдження інформації про фактичний стан в сфері
  регіонального розвитку Донецької та Луганської областей.

2.2.9.  Сприяння вирішенню екологічних проблем та захисту навколишнього 
 середовища території Донецької та Луганської областей.

2.2.10. Розробка пропозицій та планів по сприянню структурній,
  соціальній та економічній перебудові в регіоні.

2.2.11. Сприяння організації та проведенню виставок, ярмарок, форумів,
  презентацій,благодійних аукціонів.

2.3.  Для досягнення мети та завдань Агентство здійснює свою
діяльність за слідуючими напрямками:

2.3.1.  Привнесення до регіону досвіду розробки стратегій і планів місцевого
та регіонального розвитку, ініціювання створення та функціонування       територіальних громад, недержавних організацій та громадських об’єднань, що мають працювати спільно з місцевою владою з метою вирішення проблем виживання та розвитку.

2.3.2.  Сприяння розвитку та поширенню дистанційної освіти в регіоні.

2.3.3.  Проведення тренінгів та консультаційних заходів для лідерів громад,
 представників органів самоврядування та підприємців.

2.3.4.  Співпраця з закордонними агентствами регіонального розвитку та іншими недержавними установами (інноваційними центрами, бюро технологічного розвитку, тощо) у напрямку використання їх досвіду стосовно діяльності, спрямованої на структурну перебудову та розвиток територій.

2.3.5.  Ініціювання  ділової  активності щодо створення нових робочих місць та виробництв.

2.3.6.  Співпраця з місцевими компаніями, фірмами, підприємствами, науковими установами та інше у пошуку партнерів, інвесторів та споживачів продукції та послуг  завдяки проведенню презентацій, розповсюдженню інформації та маркетингових досліджень.

2.3.7.  Розповсюдження інформації про діяльність Агентства на Web-сторінці мережі Internet.

2.3.8.  Поширення інформації про новітні технології та продукцію вітчизняних та закордонних партнерів, які були б корисними у сенсі їх використання та  розвитку виробництва у Донецькій та Луганській областях.

2.3.9.  Ініціювання та виконання проектів у сфері структурної та інституціональної перебудови Донбасу.

2.3.10. Підтримка прямих міжнародних контактів та зв’язків, укладання
з іноземними партнерами угод, які спрямовані на виконання проектів, що не суперечать Статуту, чинному законодавству та міжнародним угодам України.

2.3.11. Участь у реалізації міжнародних та національних проектів,
спрямованих на соціальну адаптацію населення регіону до нових соціально-економічних умов.

2.3.12. Надання консультаційної та практичної допомоги на безоплатній основі з проблем перенавчання та працевлаштування, що сприяє зниженню рівня безробіття у регіоні.

2.3.13. Здійснення підтримки та участь у проведенні навчальних семінарів,
лекцій та інших просвітніх заходів, національних та міжнародних форумів, конференцій, симпозіумів, проектів, круглих столів та науково-практичних конференцій з   питань основної діяльності Агентства.

2.3.14. Участь у виданні та поширенні друкованих матеріалів, інформаційних
бюлетенів на безкоштовній основі, створенні радіо-, телепередач та фільмів, які пропагують основну ідею та цілі Агентства.

2.3.15. Участь в організації та проведенні ярмарок, виставок, презентацій та
  інших масових заходів.


2.3.16. Надає допомогу у рішенні проблем неприбуткових організацій, органів
місцевого самоврядування щодо розбудови стратегій розвитку територій, розвитку бізнес інкубаторів та інше через курсову та тренінгову підготовку.

2.3.17. Виконання дій щодо збору та аналізу інформації про фактичне  становище справ у сфері регіонального розвитку Донбасу.

2.3.18. Ініціювання та виконання проектів щодо рішення екологічних проблем та захисту навколишнього середовища території Донецької та Луганської областей.

2.3.19. Проведення разом з місцевими гілками влади, громадськими організаціями, фондами, господарськими організаціями та іншими структурами практичної роботи (виконання проектів тощо) щодо створення умов адаптації суспільства  Донецької та Луганської областей  до ринкової економіки.

2.3.20. Аналізує державні рішення та закони, розробляє пропозиції додержавних та місцевих структур щодо ліквідації негативних соціальних явищ, пов’язаних з реструктуризацією вугільної промисловості та економічними перебудовами у регіоні.

2.4.  Приймає участь у створенні та розвитку підприємств, установ і організацій зі статусом юридичної особи через проведення тренінгової та курсової підготовки, а також надання консультативної підтримки стосовно розвитку малого та середнього бізнесу.

2.5.  Сприяє захисту інтересів своїх членів в інших організаціях в мережах статутної діяльності Агентства.

2.6.  Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові  права, може бути позивачем в суді.

2.7.  Залучає громадян, підприємства, установи та організації, в тому числі закордонні,до фінансової, матеріальної, організаційної та моральної підтримки діяльності  Агентства, проведення зборів добровільних внесків, пожертвувань, залучення  інвестицій.

2.8.  Мобілізує та використовує всі отримані фінансові, матеріально-технічні та інші  ресурси для здійснення основної діяльності Агентства.

2.9.  Сприяє об,єднанню зусиль, поглибленню та урізноманітненню співробітництва українських  юридичних  та фізичних осіб з іноземними юридичними та фізичними особами, діяльність яких відповідає статутним вимогам Агентства.

2.10.  Одержує від органів державної влади й управління всіх рівнів інформацію, яка необхідна для реалізації своєї статутної мети та основних завдань.

2.11.   Утворює на всій території  Донецької та Луганської областей місцеві осередки.  Місцеві осередки здійснюють свою діяльність на підставі Положень, які  розробляються та затверджуються Правлінням Агентства.

                                         
3. ЧЛЕНСТВО У АГЕНТСТВІ

3.1. Членами Агентства можуть бути громадяни України та інших держав,
які постійно проживають в Україні та поділяють мету та завдання Агентства. Членство в  Агентстві є добровільним.

3.2.   Члени Агентства можуть бути індивідуальні та колективні.

3.3. Індивідуальними членами Агентства можуть бути фізичні особи, які
досягли 18 річного віку, та які погоджуються з метою та завданнями Агентства, згодні дотримуватись положень цього Статуту, активно сприяють своєю діяльністю розв’язанню питань регіонального розвитку та офіційно прийняті до членів  Агентства.

3.4. Колективними членами можуть бути колективи юридичних осіб будь-
якої організаційно-правової форми, які погоджуються з метою та завданнями Агентства, згодні дотримуватись положень цього Статуту, активно сприяють своєю діяльністю розв’язанню питань регіонального розвитку та офіційно прийняті до членів Агентства.

3.5. Члени Агентства подають заяву і приймаються виконавчим органом – Правлінням. Прийом колективних членів здійснюється на підставі рішення Загальних зборів  колективу та заяви керівника організації.
Порядок і строк прийняття та виключення членів Агентства  встановлюється      Правлінням  Агентства. Підставою для виводу членів з Агентства є:

-  заява про добровільний вихід зі  складу Агентства;


- порушення Статуту  Агентства ;
- вчинки та діяльність, що суперечать Статуту Агентства та чинному законодавству України, а також міжнародним угодам, які ратифіковані Україною.

3.6.   Особи, прийняті до членів  Агентства, повинні сплачувати вступний
внесок ( на час прийняття) та членські внески.

3.7.   Членство в  Агентстві підтверджується щорічно на підставі письмового
 повідомлення членів.

3.8.  Члени  Агентства  мають право:

3.8.1.  Вносити пропозиції стосовно поліпшення роботи  Агентства.
3.8.2.  Обирати та бути обраними до керівних та контролюючих органів.
3.8.3.  Отримувати інформацію стосовно діяльності   Агентства.
3.8.4.  Вимагати скликання позачергових Загальних зборів для рішення запропонованих питань.
3.8.5.  Добровільно виходити з  Агентства.
3.8.6.  Брати участь у Загальних зборах.

3.10.  Члени Агентства зобов’язані:

3.10.1.  Сплачувати вступний та членські внески.
3.10.2.  Дотримуватися вимог встановленого внутрішнього регламенту
          Агентства.
3.10.3.  Сприяти розширенню інформації про діяльність Агентства
3.10.4.  Виконувати положення цього Статуту, рішення Загальних зборів
Агентства,   розпорядження Голови Правління, положення чинного законодавства України.


4. ОРГАНІЗАЦІЙНА  СТРУКТУРА ТА  КЕРІВНІ ОРГАНИ АГЕНСТВА

4.1.   Агентство самостійно визначає свою внутрішню організаційну
структуру і може засновувати у встановленому порядку свої місцеві  осередки, які забезпечують виконання його статутних завдань. Місцеві осередки Агентства легалізуються шляхом повідомлення органа реєстрації. Положення про діяльність місцевих осередків приймаються та затверджуються Правлінням Агентства.
За рішенням Правління Агентства відділення Агентства можуть набувати статусу юридичної особи після їхньої реєстрації у  встановленому законом порядку.

4.2. Керівними органами Агентства є:

4.2.1.   Загальні збори Агентства;
4.2.2.   Правління
4.2.3.   Голова Правління;
4.2.4.   Директор;
4.2.5.   Контрольно-ревізійна комісія.

4.3. Загальні збори Агентства.

4.3.1. Загальні збори Агентства, в подальшому – Збори, є його вищим
керівним органом.

4.3.2. Збори збираються не менш як два рази на рік у черговому порядку, а у
позачерговому – за вимогою Правління Агентства або не менш 2/3 членів Агентства. Час і місце проведення Зборів визначаються Правлінням. На позачергових Зборах розглядаються лише ті питання, для вирішення яких вони скликаються і проекти рішень надсилаються всім членам Агентства не пізніш як за два тижні до Зборів.

4.3.3.  Загальні збори уповноважені приймати рішення, якщо в їх засіданні брали участь не менш 2/3 членів Агентства. Рішення приймаються загальною більшістю голосів членів, присутніх на Загальних зборах. Кожен член Агентства має один голос. При умові рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Загальних зборів. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом за підписом Голови та секретаря зборів.

4.3.4.  До повноважень Зборів входить:
- Обрання та відкликання членів Правління  та Голови Правління, членів Контрольно-ревізійної комісії;
- Затвердження Статуту, змін та доповнень до нього, а також затвердження рішення Правління про прийняття правил внутрішнього регламенту;
- Вибір зразків печаток, штампів, бланків, а також символіки та атрибутів;
- Затвердження річних звітів Правління та Контрольно-ревізійної  комісії Агентства;
- Прийняття рішення про припинення діяльності Агентства, а у разі ліквідації призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

4.4. Правління  Агентства.

4.4.1. Правління є керівним органом Агентства та обирається Загальними
зборами Агентства строком на 3 роки. Правління має розпорядчі повноваження щодо затвердження проектів та програм  Агентства.

4.4.2. Персональний склад  Правління складається з представників
колективних членів, а також з індивідуальних членів Агентства. Тобто по одному представнику від кожної організації. До складу Правління
( за посадою) входить директор Агентства.

4.4.3. Участь у роботі Правління здійснюється на громадських засадах.

4.4.4. Правління збирається на свої засідання, як правило, один раз на три
місяці, а в позачерговому порядку – за вимогою Голови Правління або директора Агентства.
Витрати по забезпеченню участі членів Правління в його засіданнях (транспортні, на проживання, добові, тощо) відшкодовуються за рахунок Агентства у встановленому законом порядку.

4.4.5. Правління правомочне приймати (ухвалювати) рішення, якщо в його
засіданні бере участь більше половини членів Правління. Рішення  приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. При прийнятті  рішення кожен член Правління має один голос. За умови рівності голосів приймається (ухвалюється) те рішення з обговорюваного питання, за яке проголосував Голова Правління.

4.5.    До повноважень Правління належить:

4.5.1.  Визначення шляхів і контроль реалізації мети, основних завдань та стратегії  діяльності Агентства;
4.5.2.   Сприяння розширенню ресурсних джерел діяльності Агентства;
4.5.3.   Заслуховування звітів директора про діяльність  Агентства;
4.5.4.   Затвердження проектів та програм Агентства;
4.5.5.  Прийняття рішень про початок нових видів  діяльності Агентства, передбачених  Статутом;
4.5.6.   Затвердження кандидатури директорa;
4.5.7.   Затвердження зразків печаток, штампів, бланків а також символіки та
атрибутів;
4.5.8.   Затвердження положень про місцеві осередки;
4.5.9.   Прийняття та виключення членів Агентства.

 

4.6.     Голова Правління Агентства

4.6.1. Голова Правління Агентства (далі Голова ) обирається на три роки
Загальними зборами та здійснює загальне керівництво діяльністю Агентства. Голова Правління може бути звільнений зі своєї посади достроково рішенням Зборів, за яке проголосували дві третини від загального складу членів Агентства.

4.6.2. Голова Правління має право:

4.6.2.1 . Вносити на розгляд Загальних зборів пропозиції відносно змін і
    доповнень у Статуті;
4.6.2.2. Діяти без доручення від імені Агентства в Україні та за її межами;
здійснювати координацію роботи Агентства, а також створених ним юридичних осіб;
4.6.2.3. Представляти на затвердження Правління  Статути і Положення
    установ, організацій, підприємств, які створюються;
4.6.2.4. Подавати на розгляд Загальних зборів проекти, програми Агентства
   та звіти про його діяльність;
4.6.2.5.   Призначати директора;
4.2.6.6.   Виконувати повноваження директора до його призначення;
4.6.2.7. Підписувати фінансові, банківські та інші документи Агентства як
    перша особа.

4.6.3.  Голова Правління, у разі неможливості тимчасово виконувати свої повноваження через хворобу чи інші поважні обставини, може покласти їх на директора. Голова Правління може будь-коли відновити виконання своїх повноважень шляхом офіційного повідомлення про це директора та Правління.

4.7.    Директор Агентства.

4.7.1. Директор призначається на посаду Головою Правління, після
затвердження його кандидатури Правлінням.
4.7.2. До призначення кандидатури директора повноваження виконує Голова
Правління.
4.7.3. Директор підписує фінансові, банківські та інші документи Агентства
як друга особа.
4.7.4. Директор здійснює поточне керівництво Агентством і забезпечує
реалізацію мети, основних завдань і стратегій діяльності Агентства.
4.7.5. Директор несе персональну відповідальність перед Правлінням  за
діяльність Агентства.
4.7.6.   Директор віддає накази та розпорядження відносно роботи персоналу,
проводить прийняття та звільнення цього персоналу.
4.7.7.   Директор є матеріально відповідальною особою.
4.8.   Контрольно-ревізійна комісія
4.8.1.  Склад Контрольно-ревізійної комiciї  визначається Загальними зборами. Термін діяльності членів Контрольно-ревізійної комiciї - 3 роки.
4.8.2. Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю Голови Правління та директора по дотриманню ними вимог Статуту i виконанню рішень Зборів та Правління; ревізує фінансову діяльність, правильність виконання кошторису Агентства.
4.8.3.  Контрольно-ревізійна комісія представляє на Зборах звіт про результати перевірки у відповідності з правилами та порядком ведення фінансової звітності та бухгалтерського обліку, встановленими діючим законодавством. Персонал Агентства зобов'язаний своєчасно забезпечити Контрольно-ревізійну комісію необхідною інформацією та документами.
4.8.4.  Контрольно-ревізійна комісія здійснює перевірки не менш одного разу на piк.

5.    КОШТИ ТА МАЙНО АГЕНТСТВА

5.1.  Агентство набуває право власності на майно та кошти у формі нерухомості, обладнання та інших матеріальних цінностей, інвестицій, цінних паперів в порядку, встановленому чинним законодавством, а також у формі інших майнових та немайнових прав (у тому числі на інтелектуальну власність), грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, переданих йому державою, або пожертвуваних українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, а також придбаних за рахунок власних коштів чи набутих на інших підставах та в порядку, не заборонених чинним законодавством.
5.2.  Агентство також має право бути засновником чи співзасновником підприємств, установ, організацій  господарської діяльності та отримувати майно та кошти, набуті ними  в результаті цієї діяльності.
5.3.  Агентство не несе відповідальність за майновими зобов'язаннями своїх відділень та інших створених ним юридичних осіб, так само як останні не несуть відповідальності за майновими зобов'язаннями Агентства, якщо інше не обумовлено відповідними угодами.
5.4.  Агентство несе відповідальність по своїм зобов’язанням всім майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
5.5.  Агентство не несе відповідальності по зобов'язанням держави, так само, як держава не несе відповідальності по зобов'язанням Агентства.
5.6.  Кошти та майно Агентства не можуть перерозподілятися між засновниками, членами Агентства, а використовуються на статутну діяльність або утримання штатних працівників.
5.7.  Агентство та створені ним юридичні особи здійснюють оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, ведуть статистичну звітність та подають її у встановленому порядку та обсязі державним органам.
5.8.  Обліковий фінансовий piк Агентства співпадає з календарним. Перший обліковий фінансовий piк Агентства починається з дня його державної peєcтpaції i продовжується по 31 грудня.

 

6.   ПОРЯДОК  ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  ДО  СТАТУТУ.

6.1.  Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Загальних зборів Агентства.
6.2.  Зміни і доповнення до Статуту Агентства підлягають обов’язковій реєстрації.

7.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНТСТВА

7.1.  Припинення діяльності Агентства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.
7.2.  Реорганізація Агентства відбувається за рішенням Загальних зборів його членів .
7.3.  Ліквідація Агентства відбувається або за рішенням Загальних зборів його членів, або за рішенням суду. Загальні збори Агентства призначають ліквідаційну комісію, затверджують ліквідаційний баланс.
7.4.  При реорганізації Агентства всі його права та обов'язки переходять до правонаступника(ів), що визначається рішенням Зборів.
7.5.  З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керівництва майном Агентства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення друкує інформацію про ліквідацію Агентства в засобах масової інформації з визначенням строку надання заяв кредиторами та дебіторами, оцінює наявне майно Агентства, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію.
7.6.  Активи Агентства, що залишилися після розрахунків з кредиторами, не можуть розподілятися між засновниками і членами Агентства, і спрямовуються на діяльність іншої неприбуткової організації, відповідного виду або зараховуються в доход бюджету.

 


© 2015 ARD. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна . Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL .
Купите стильную одежду женскую на Кетрин.ру! . Мощный блочный лук для охоты и развлечений можно приобрести в магазине http://superarbalet.ru.